خرم آباد - یخ بندان دریاچه کئاو (کیو )

یخ بستن دریاچه کئاو ( بفارسی : کیو ) خرم آباد -آنهم با قطر تا این حد زیاد که بتواند تحمل وزن چندین انسان را داشته باشد - تا آنجا که به خاطر دارم وشنیده ام و می دانم بی سابقه بوده است .

Image024_DCE_DCE.jpg     Image035_DCE_DCE.jpg

Image038_DCE_DCE.jpg

Image036_DCE_DCE.jpg

/ 1 نظر / 36 بازدید
رضا

سلام جوو. پایار بای! سی چی عکس قدیمی نمی نی د وبلاگت؟! هه عامو؟! (بینی چنی پیری که عامو پیرمرد حسوو مویی!! [خنده]